Obaveštenje o privatnosti

1. Datum izdavanja obaveštenja o privatnosti

09. februar 2022. godine

2. Svrha obaveštenja o privatnosti

Ovim Obaveštenjem o privatnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici Spremi (u daljem tekstu: Sajt) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Sajt se nalazi na internet adresi: https://spremi.rs

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću email adresu: [email protected].

3. Izmene Obavšetenja

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (02. februar 2022. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti.

4. Naši kontakt podaci

BORIAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK EXTREMUM, Jurija Gagarina 22 z, 11070 Beograd, Republika Srbija, MB: 66042928, PIB: 112347479 (u daljem tekstu: EXTREMUM) obrađuje vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem Sajta u svojstvu rukovaoca i odgovoran je za obradu vaših podataka o ličnosti. Stoga u ovom Obaveštenju "mi" i "naši" upućuje na EXTREMUM. Kao što je navedeno u Uslovima korišćenja Sajta, korišćenjem usluga Sajta pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci.

Podaci o ličnosti koje obrađujemo zavise od vrste interakcije koju ostvarujete sa EXTREMUM-om. U vezi sa tim obrađujemo podatke o ličnosti korisnika i posetilaca Sajta kao i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

5. Pravni osnov obrade

Za neke svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za sam pristup i korišćenje Sajta EXTREMUM-a.

Takođe,u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka o ličnosti, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

6. Podaci koje obrađujemo i legitimni interes

Vaši kontakt podaci koje ostavljate pri kreiranju naloga kao što su ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresa, IP adresa, stranica na kojoj ste kreirali nalog.

Vaši podaci kao što je adresa stanovanja kada kreirate porudžbinu.

U određenim slučajevima EXTREMUM vrši obradu vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL). Ovaj pravni osnov koristimo u situacijama kada naš legitimni interes preteže nad vašim interesima. Naš legitimni interes ogleda se u održavanju neophodnog nivoa bezbednosti Sajta i sprečavanja prevara, kao i pružanju usluga korisničke podrške.

7. Deljenje, prenos i dužina obrade podataka

Podaci o ličnosti koje obrađuje EXTREMUM otkrivaju se različitim primaocima podataka.

U određenim slučajevima obavezani smo da vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer EXTREMUM ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

Budući da se pojedini primaoci podataka o ličnosti nalaze izvan teritorije Republike Srbije, vaši podaci o ličnosti se prenose u zemlje za koje se po zakonu smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U slučaju prenosa podataka o ličnosti u druge zemlje (koje nisu obuhvaćene napred navedenim), podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz člana 65, a u vezi sa članom 69 ZZPL-a.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha obrade, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duža obrada podataka neophodna zbog zakonske obaveze (npr. računovodstvene obaveze) ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

8. Vaša prava

Imate pravo da budete informisani o tome da li EXTREMUM obrađuje vaše podatke o ličnosti i o načinu na koji obrađuje vaše podatke o ličnosti. Navedene informacije sadržane su u ovom Obaveštenju o privatnosti. Ovo pravo obuhvata i dostavljanje kopije podataka o ličnosti koje EXTREMUM o vama obrađuje.

Imate pravo da se obratite EXTREMUM-u sa zahtevom za izmenu vaših netačnih, odnosno dopunu vaših nepotpunih podatka o ličnosti.

Možete nam se obratiti sa zahtevom za brisanje podataka o ličnosti koje EXTREMUM obrađuje o vama. Ipak, imajte u vidu da ovo pravo neće biti uvek primenljivo. Na primer, kada EXTREMUM obrađuje podatke o ličnosti po osnovu poštovanja zakonske obaveze neće biti dužan da postupi po vašem zahtevu za brisanje podataka o ličnosti.

Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti:

  • - ako osporavate tačnost podataka o ličnosti,
  • - ako obrada vaših podataka o ličnosti nije u skladu sa zakonom, ali umesto brisanja podataka zahtevate ograničenje upotrebe,
  • - ako nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, i
  • - ako ste podneli prigovor na obradu pa je u toku procenjivanje da li naš pravni interes za obradu preteže nad vašim interesima.

Ostvarujete pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku:

  • - ako se obrada zasniva na pristanku ili ugovoru, i
  • - kada se obrada vrši automatizovano.

Možete podneti prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koju EXTREMUM vrši po osnovu pretežnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, što ćemo vam predočiti.

Kada se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, pristanak možete opozvati u svakom trenutku putem mejl adrese [email protected]. Opoziv pristanka ne povlači nikakve posledice i ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva.

Ukoliko smatrate da EXTREMUM obradu vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, Beograd [email protected] +381 11 3408 900. Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.